Herkules – Snina

Pred reštaurovaním

Počas reštaurovania

Po reštaurovaní